មន្ទីរពេទ្យមហារីកទីក្រុង HCM បានវះកាត់យកដុំពកធ្ងន់ ២០គីឡូក្រាមជូនអ្នកជំងឺមួយរូប - Khmer 12/01/2019

ថ្មីៗនេះ មន្ទីរពេទ្យមហារីកទីក្រុងហូជីមិញ បានវះកាត់យកដំពកមានទំងន់ដល់ទៅ ២០គីឡូក្រាម ជូនអ្នកជំងឺនារីមួយរូប អាយុ ២៩ឆ្នាំ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo