មុខតំណែងការងារចំនួន ២០ ពាន់ សម្រាប់កម្មករ - Tiếng Khmer 12/06/2019

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍តម្រូវការធនធានមនុស្ស និងព័ត៌មានទីផ្សារការងារទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រកាសព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពទីផ្សារការងារ និងតម្រូវការធនធានមនុស្សក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្តទីក្រុង។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo