ប្រតិទិនឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ 2/9/2019: ប្រជាពលករបានឈប់សម្រាបកប៉ុន្មានថ្ងៃ? – Tiếng Khmer 06/08/2019

យោងតាមបទកំណត់នៃច្បាប់ពលកម្ម គឺនាឱកាសឈប់សម្រាកអបអរសាទថ្ងៃបុណ្យជាតិ 2/9 ឆ្នាំនេះ កម្មាភិបាល បុគ្គលិករដ្ឋ និងប្រជាពលករបានឈប់សម្រាក ៣ ថ្ងៃជាប់គ្នា ដោយមិនបាច់ទៅធ្វើការសងមកវិញនោះទេ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo