បង្កើនប្រាក់បៀវត្សគោលឡើង ១,៤៩ លានដុង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៩ - Tiếng Khmer 06/06/2019

បានដឹងថា កម្មាភិបាល បុគ្គលិករដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នឹងត្រូវបានកែប្រែ បង្កើនកំរិតប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋានចំនួន ១០០ ពាន់ដុង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo