ទីក្រុងហូជីមិញ: 4 ខែដើមឆ្នាំ 2019 មនុស្ស 197 នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ - Khmer 25/04/2019

ក្នុងរយៈពេល 4 ខែដើមឆ្នាំ 2019 ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទីក្រុងហូជីមិញ បានថយចុះទាំង 3 ចំណុច ក្នុងនោះ ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន 197 នាក់ ដោយឡែកក្នុង ខែមេសាគឺ 55 នាក់។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo