ទីក្រុងហូជីមិញ អនុវត្តប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឆ្លាតវៃ - Tiếng Khmer 08/11/2018

ថ្មីៗនេះ ទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំពិធីសិក្ខាសាលា ក្រោមប្រធានបទ "អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត"។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo