ទីក្រុងហូជីមិញ ចាប់ផ្តើមធ្វើជំរឿនទូទៅប្រជាជនឆ្នាំ 2019 – Tiếng Khmer 03/04/2019

ថ្មីៗនេះ ខណ្ឌលេខ ១ និងខណ្ឌ Binh Thanh នៃទីក្រុងហូជីមិញ បានចាប់ផ្តើមធ្វើជំរឿនទូទៅប្រជាជន និងលំនៅដ្ឋានឆ្នាំ 2019 ហើយ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo