ថវិការជាង ៥០ ពាន់លានដុង អនុវត្តបណ្តាសកម្មភាពខែមនុស្សមនុស្សធម៌ឆ្នាំ ២០១៩ – Tiếng Khmer 15/05/2919

ជាមួយនឹងសារលិខិត "តភ្ជាប់ - ចែករំលែក និងរីករាលដាល" កម្មវិធីដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើន ត្រូវបានសមាគមកាកបាទក្រហមទីក្រុងហូជីមិញ ដំណើការអនុវត្ត ក្នុងឱកាសទិវាមនុស្សធម៌ឆ្នាំ 2019 ខែឧសភា។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo