ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្ក ប្រាក់ខែបុគ្គលិករដ្ឋប្រភេទ A1 កើនយ៉ាងហោច 234.000 ដុង/មួយខែ - Khmer 09/05/2019

បានដឹងថា ក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង កំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យកំណត់កំរិតប្រាក់បៀវត្សរ៍ គោលចំពោះកម្មាភិបាល បុគ្គលិករដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នឹងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែ កក្កដាឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo