ឃុំមានបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាង ៥០% ទទួលបទដ្ឋានជនបទថ្មី - Tiếng Khmer 09/08/2019

ថ្មីៗនេះ ខេត្ត Soc Trang បានរៀបចំពិធីទទួលស្គាល់ឃុំសម្រេចស្តង់ដាជនបទថ្មីចំពោះឃុំ Thanh Phu នៃស្រុក My Xuyen។ នេះជាឃុំលំបាកខ្លាំង អត្រាគ្រួសារក្រីក្រជាង ៤០% និង មានប្រជាជនជាង ៥១% ជាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo