គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រកាសពីការឈប់សម្រាកទិវាបុណ្យយខួបសម្តេចហ៊ុង - Khmer 28/03/2019

ជាក់ស្តែង កម្មាភិបាល បុគ្គលិករដ្ឋ អង្គការនយោបាយសង្គ មត្រូវបានឈប់សម្រាកក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ខែមេសា រហូតដល់បញ្ចប់ថ្ងៃទី 15 ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo