ខេត្ត Dong Thap បញ្ឈប់ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងបាញ់ត្រីនិងបាញ់សត្វអេឡិចត្រូនិក - Tiếng Khmer 20/06/2019

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Dong Thap បានឯកភាពគោលការណ៍បន្តព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងបាញ់ត្រី និងបាញ់សត្វអេឡិចត្រូនិក និងបណ្តាស្ថានភាពប្លែងភាពនៃល្បែងនេះ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo