ខេត្ត Đồng Nai មានមនុស្សចំនួន ៨.០០០ នាក់ ត្រូវកើតជំងឺគ្រុនឈាម - Tiếng Khmer 01/08/2019

យោងតាមការស្ថិតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺខេត្ត Đồng Nai បានដឹងថា គិតចាប់ពីដើមឆ្នាំដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ទូទាំងខេត្តមានមនុស្សប្រមាណជាង ៨.១០០ នាក់ ត្រូវកើតជំងឺគ្រុនឈាម កើន ២,៨ ដងបើធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ ២០១៨។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo