ការប្រាក់សម្រាប់ទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅសង្គមក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ចំនួន ៥%ក្នុងមួយឆ្នាំ - Tiếng Khmer 11/01/2019

ថ្មីៗនេះ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម បានប្រកាសឲ្យប្រើសេចក្តីសម្រេចលេខ 2570/QĐ-NHNN បានកំណត់អំពីកំរិតការប្រាក់ចំពោះធនាគារពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ ២០១៩នេះ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo