ការងារធ្វើចំនួន ៦០០០ សម្រាប់និស្សិត - Tiếng Khmer ngày 07/11/2019

បានដឹងថា ក្នុងពិធីបុណ្យជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងការងារធ្វើ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មការងារធ្វើយុវជន បានទាក់ទាញអាជីវកម្មជាង ៥០ ចូលរួម និងប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជានិស្សិតចំនួន ៦០០០ នាក់។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo