កម្មវិធីចម្រៀងនិងដូតន្រ្តីជាភាសាខ្មែរ - Tiếng Khmer 12/08/2018

កម្មវិធីចម្រៀងនិងដូតន្រ្តីជាភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍នៃស្ថានីវិទ្យុះផ្សាយសម្លេងប្រជាជនទីក្រុង ហូជីមិញ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo