កម្មករចំនួន 53% នឹងចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមនៅឆ្នាំ 2021 – Tiếng Khmer 10/07/2019

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានដាក់ចេញវផែនការអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចលេខ 28-NQ/TW នៃសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី ៧ (នីតិកាលទី XII) ស្តីពីកំណែទម្រង់គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គម។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo