ក្នុងខែកក្កដា មនុស្សជាង ៦.០០០ នាក់ត្រូវកើតជំងឺគ្រុនឈាម - Tiếng Khmer 07/08/2019

ក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តទីក្រុងហូជីមិញ មានប្រជាជនចំនួន ៦.៤៥៦ នាក់ ត្រូវឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាម, កើន ១២៣% បើធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងខែមិថុនា។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo