Pato magru bruk ngak anak samar kong nghiep 4.0 - Tiếng Chăm 24/09/2018

Mintrri ngak bruk - Thuong binh saong raidiuk ndak pieh tabiak Simina “ Dom kadha bahrau piah duh ka gah pato magru bruk ngak anak samar 4.0”. Simina hu pieh tabaik di ban raya Ho Chi Minh.

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo