Ngak kien laba ha dom dom harak Chinh sach bangsa di Giồng Riềng - Tiếng Chăm 11/01/2019

Lo thun blaoh, labik dak prai ngak siam lagiah ha dom dom harak chính sách bangsa yau ye danak dak 135; harak chính sách brei manyim jien ngak mbang ka baoh sang Khmer kathaok biak kan hana.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo