Ban raya pato magru labaih 32 bruk ngak brei ka urang bhum palei ngak nong - Tiếng Chăm 09/11/2018

UBND ban raya Ho Chi Minh bahrau ba tapa sarak saka 4721/QĐ-UBND pambauk tal bruk pasiam dom danak dak angan bruk ngak magru brei ka urang di bhum palei pala urang ngak nong di ban raya.

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo