Bài 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới - Thời sự 5g30 2/8/2020

(VOH) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH, hiện đại hóa đất nước

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin và tri thức nhân loại phát triển như vũ bão, tác động mạnh mẽ vào đời sống xã hội, xu hướng vận động của xã hội trên cả mặt tích cực cũng như tiêu cực. Do đó, công tác tuyên giáo ngày càng khó và phức tạp. Người làm công tác tuyên giáo phải tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, không chỉ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch mà còn phải dự báo, định hướng tư tưởng, góp phần ngăn ngừa “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ở mỗi người.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong kỷ nguyên 4.0, người làm công tác tuyên giáo cần trang bị kỹ năng nhạy bén, cập nhật nhanh những thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận trước những vụ việc nhạy cảm chính trị, làm rõ thủ đoạn thông tin xấu độc của các lực lượng thù địch trong tình hình hiện nay.... Vì vậy, việc am hiểu, ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho công tác là rất cần thiết. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Quận 10 cho rằng: “Trong tình hình hiện nay, với công nghệ 4.0, tôi cho rằng cách tuyên truyền sáng tạo hiệu quả là phải biết tận dụng các phương tiện công nghệ thông tin. Thứ hai phải thay đổi phương thức hoạt động như thế nào để mang tính sáng tạo, và có cách làm hay, hiệu quả để phù hợp với công tác tuyên truyền hiện nay và tại cơ quan đơn vị của mình”.

Theo bà Vũ Tố Quyên – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận 3 thì công tác tuyên giáo cần đổi mới theo hướng khắc phục tình trạng tuyên truyền một chiều, tăng tính tương tác đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tích cực tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Phải định hướng kịp thời trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới; tránh tình trạng một số thời điểm, vụ việc “vắng bóng” thông tin chính thống, đáng tin cậy, điều này làm thông tin giả, thông tin thiếu kiểm chứng có thể lan truyền và tạo sự băn khoăn trong dư luận: “Muốn làm công tác tuyên giáo, muốn yêu nghề thì mỗi cán bộ tuyên giáo không chỉ dừng lại ở việc tự học, tự rèn luyện; sống đúng mực, sống có trách nhiệm với mình và mọi người; rồi phải nhạy bén với trong việc tiếp cận và xử lý thông tin, dư luận xã hội, và đặc biệt thông thạo internet, tích cực sử dụng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông mới phục vụ công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay”.

Sự bùng nổ về thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội… và đây cũng là thách thức rất lớn đối với công tác tuyên giáo. Do đó, người làm công tác tuyên giáo phải nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định trong ngành tuyên giáo và các quy định liên quan đến vấn đề thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cán bộ tuyên giáo cũng đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị để có thể nhận biết, nhận diện đầy đủ và chính xác đâu là thông tin phản tuyên truyền để chúng ta có cơ sở đấu tranh. Rõ ràng, hoạt động Tuyên giáo cần đổi mới để bước vào kỷ nguyên số, hình thức tuyên truyền phải cần thể hiện đa dạng, phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền. Ông Phạm Hoài Minh Tân – Trưởng Ban Tuyên giáo quận Thủ Đức – chia sẻ: “Với sự phát triển của công nghệ thông tin, lĩnh vực tuyên giáo cần phải tích cực để có thể chiếm lĩnh được, định hướng được tư tưởng, qua đó, chúng ta kịp thời thông tin tuyên truyền đến người dân. Người làm công tác tuyên giáo cần chuyển tải những thông tin có tính thời sự, đưa hơi thở cuộc sống đến với người dân. Muốn làm được như vậy, đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo cần phải đi trước, đi trong, đi cùng và đi sau để thông tin tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của người dân, đưa những thông tin kịp thời nhất đến cử tri”.

 Có thể thấy, khoa học công nghệ trở thành mặt trận mà hiện nay người làm công tác tuyên giáo phải dấn thân vào, do vậy, ông Nguyễn Công Tĩnh - Trưởng ban Tuyên giáo công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM cho rằng: Người làm công tác tuyên giáo của Đảng cần nắm kỹ các chủ trương nghị quyết của Đảng. Đối với hoạt động của mạng xã hội, tuyên giáo phải cùng tham gia và định hướng những người sử dụng mạng xã hội theo chiều hướng tích cực: “Tôi cho rằng người làm công tác tuyên giáo của Đảng không chỉ là đơn lẻ… Chúng ta cần đặt ra yêu cầu là các cấp, các ngành cũng như cả hệ thống chính trị cần phải quan tâm và cần phải làm công tác tuyên truyền của Đảng; Nếu chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền của Đảng đến rộng khắp đối tượng và người dân thì các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước khi chúng ta triển khai sẽ đi vào cuộc sống rất nhanh và mang lại hiệu quả rất tốt đẹp”.

Theo ông Phan Xuân Biên - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy: Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng văn hóa phải bám sát thực tiễn, phải vì thực tiễn, lấy thực tiễn là người thầy kiểm nghiệm khắt khe và chính xác nhất. Vì vậy, cần phải giải quyết công tác tư tưởng từ các nguồn thông tin, và quan trọng nhất là phải căn cứ vào cuộc sống của nhân dân, chúng ta phải bám sát thực tiễn: “Chúng ta biết công tác tư tưởng trước hết phải nắm vững cốt lõi, tức là nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, trên cơ sở đó nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có phương pháp xử lý thông tin chính xác, phù hợp, kịp thời, để điều chỉnh dư luận theo hướng đi sát thực tiễn. Điều quan trọng nhất phải tạo ra niềm tin, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh niềm tin, khi dân đã tin rồi thì nhân dân sẽ năng động, sáng tạo, dấn thân. Tất cả điều đó là công tác tư tưởng, nhưng công tác tư tưởng phải là công tác của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và của nhân dân”.

Chúng ta kiên định, lấy chủ nghĩa Mác –Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng ta, xây dựng đường lối chính trị của Đảng đúng đắn, phù hợp quy luật và xu thế của thời đại. Trong tình hình hiện nay, rõ ràng cách tuyên truyền sáng tạo hiệu quả, biết tận dụng các phương tiện công nghệ thông tin, thay đổi phương thức hoạt động mang tính sáng tạo, có cách làm hay, hiệu quả chính là cách đổi mới phù hợp trong công tác tuyên truyền hiện nay.

Minh Hiệp – Ngọc Bích – Minh Phước

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo