Bản tin thời sự - 15:05: An toàn về nhà

Thời gian phát sóng: 15:00–16:00

Nội dung: Bản tin thời sự - 15:05: An toàn về nhà