១២០.០០០ពាន់លានដុងសម្រាប់វិនិយោគបៃតងដល់តំបន់ដីសណ្តទន្លេគីវឡុង- Tiếng Khmer 14/11/2017

នៅក្នុងស្រុកកោះ Phú Quốc នៃខេត្ត Kiên Giang, ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ បានសហការជាមួយបណ្តាផ្នែកពាក់ព័ន្ធ រៀបចំនូវសិក្ខាសាលា ប្រកាស់នូវផែនការធ្វើសកម្មភាពកំណើនបៃតង សម្រាប់ ៥ខេត្តក្នុងតំបន់ដីសណ្តទន្លេគីវឡុង

ជាមួយប្រធានបទ “ចងសម្ព័ន្ធតំបន់ឆ្ពស់ទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៌បៃតង និងអភិវឌ្ឍន៌ចិរភាព”។ ចំពោះមុខ នឹងប្រមូលផ្តុំវិនិយោគចូល ៥ ខេត្តគឺ៖ ខេត្ត Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau និងខេត្ត​ Bạc Liêu។​តាមការកំណត់គឺផ្តោតទៅលើការសងសង់សំណង់ហេដ្ឋារច្ចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់តំបន់ដីសណ្តទន្លេគីវឡុងនិយាយរួម និង ៥ ខេត្តនិយាយដោយឡែក, រយៈពេលខាងមុខ នឹងសាងសង់, កែប្រែគម្រោងផែនការសម្រាប់សម្របសម្រួលនឹងធាតុអាកាសប្រែប្រួល; ប្រមូលផ្តុំថវិការសម្រាប់សាងសង់សំណង់ហេដ្ឋារច្ចនាសម្ព័ន្ធ, ទីប្រជុំជន, ផ្លូវគមនាគមន៌…សមស្របនឹងផលប៉ះពាល់នៃធាតុអាកាសប្រែប្រួល។ តាមការគ្រោងទុក តម្រូវការខាងដើមទុនសម្រាប់ដំណាក់កាលពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ប្រមាណ ១០៥.០០០ពាន់លានដុង។ ក្រៅពីនេះ ដើម្បីធានាតម្រូវការវិនិយោគរដ្ឋ សម្រាប់កំណើនបៃតងដំណាក់កាលពីឆ្នាំ ២០១៦-២០២០​និងដំណាក់កាលពីឆ្នាំ ២០២១ - ២០២៥ សម្រាប់តំបន់ដីសណ្តទន្លេគីវឡុងទាំងមូល ឡើងដល់ប្រមាន ១២០.០០០លានដុង។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo