អនុវត្តបច្ចេកទេសទំនើបចូលក្នុងវិស័យថែទាំងសុខភាព- Tiếng Khmer 14/4/2018

មហាសន្និបាទនៅមន្ទីរពេទ្យ Binh Dân ទីក្រុងហូជីមិញ ជាវេទិការសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាតិនិងអន្តរជាតិ​ ផ្តោះប្តូរយោបល់ ចែករំលែកបច្ចេកទេសពេទ្យដ៏ជឿនលឿនរបស់ពិភពលោក៕

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo