អង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកទទួលស្គាល់វៀតណាមបានកំចាត់អស់ជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទៀត-Tiếng Khmer 27/10/2018

មុនឆ្នាំ ១៩៧៥ នៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាម ក្នុងចំណោមមនុស្ស ១០ នាក់ គឺមានមនុស្ស ១ នាក់កើតជំងឺព្រូនអំបោះ ឬ ហៅថាជំងឺជើងដំរី ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ ២០១៨ នៅប្រទេសវៀតណាមពុំមានមនុស្សកើតជំងឺនេះទៀតទេ៕

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo