លួចចាក់កាកសំណល់ឧស្យាហកម្មក្នុងទីធ្លាជិតទីប្រជុំជន - កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ 13/10/2017

នគរបាលបរិស្ថាននៃនគរបាលទីក្រុងហូជីមិញ បានចាប់ដោយភស្តុតាង ម្ចាស់មូលដ្ឋាន ប្រមូលសំរាមមួយរូប កំពុងមានអំពើលួចចាក់ចោលកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មរឹង ប្រភេទ ធម្មតា លើទីធ្លាមួយនៅជិតផ្ទះប្រជាជនច្រើនខ្នង។

អស់រយៈពេលតាមដានច្រើនថ្ងៃ, ក្រុមលេខ ៥ នៃការិយាល័យនគរបាលបរិស្ថាន នៃនគរបាលទីក្រុងហូជីមិញបានចាប់ដោយភស្តុតាង ម្ចាស់មូលដ្ឋានប្រមូលសំរាមមួយរូប ​កំពុងមានអំពើលួចចាកចោលកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មរឹងប្រភេទធម្មតា លើទីធ្លាមួយ នៅជិតផ្ទះប្រជាជនច្រើនខ្នង ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ Lê Minh Xuân, ស្រុក BìnhChánh នៃទីក្រុងហូជីមិញ។ ហើយតាមរយៈឆ្លើយសំណួរជាមួយនគរបាល ជំហានដំបូង ម្ចាស់ប្រមូលដ្ឋានប្រមូលសំរាមបានសារភាពថា ២ ថ្ងៃម្តង គាត់តែងតែបានចាកសំរាមឧស្សាហកម្មរឹងចំនួន ៦០០ គីឡូ ក្រាម, ហើយសំរាមទាំងនេះ នឹងត្រូវបានដុតចោល,​ចាកចោល ឬ​បង្កប់ក្នុងដី។​ ហើយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ទុកវត្ថុតាង និងបន្តបំភ្លឺស្វែងរកអ្នកល្មើស។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo