រដ្ឋឥណ្ឌាអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ព្យួរកបទឧក្រិដ្ឋរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារ - Tiếng Khmer 07/12/2017

យោងដំណឹងពីកាសែត India Times បានដឹងថា សភារដ្ឋ Madhya Pradesh នៃប្រទេសឥណ្ឌា បានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ព្យួរកចំពោះបទឧក្រិដ្ឋរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារដែលមានអាយុពី 12 និងក្រោម 12 ឆ្នាំ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo