មនុស្សជាង 300.000 នាក់ កំពុងរស់ជាមួយជំងឺមហារីក - Tiếng Khmer 01/11/2018

នៅឯរដ្ឋធានីហាណូយ មន្ទីរពេទ្យ K បានរៀបចំពិធីបំផុសចលនាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ស ហគមន៍អំពីការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីក។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo