ផ្សារណាត់តាំងពិព័រណ៌សត្វគោរឺតទឹកដោះនិងផលិតផលច្នៃពីទឹកដោះគោ- Tiếng Khmer 16/4/2018

ប្រជាជននឹងមានឱកាសអនុវត្តបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វគោរឺតទឹកដោះដ៏ជឿនលឿន និងចំណេះចេះដឹងខាងចិញ្ចឹមសត្វគោរឺតទឹកដោះ បន្ថយចំណាយនានា និងបង្កើនប្រាក់ចំណូល៕

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo