ប្រទេសវៀតណាមមានស្ថាប័នភ្ញាស់កូនបង្កងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ-Tiếng Khmer 05/11/2018

ប្រទេសវៀតណាមមានស្ថាប័នភ្ញាស់កូនបង្កងតាមស្តង់ដាររបស់អង្ករពេទ្យសត្វពិភពលោក។

ស្ថាប័ននេះ​ អាចបំញាស់កូនបង្កងតាមបច្ចេកទេសថ្មីបំផុត កូនបង្កងគ្មានជំងឺ ពិសេស នៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន មានតែប្រទេសមួយចំនួនដែលអាចភ្ញាស់បានកូនបង្កងល្អបែបនេះ៕

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo