ប្រទេសទាំងមូលចូលចិត្តសំរាលកូនប្រុស វៀតណាមខ្វះនារី 4 លាននាក់ - កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ 1‌2/10/2017

អគ្គនាយកដ្ឋានប្រជាជននិងផែនការគ្រួសារ បានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ន ប្រទេស វៀតណាមកំពុងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសចំនួន 15 ដែលមានស្ថានភាពបាត់តុល្យា ភាពភេទពេលកំណើត។

ទោះបីជាលេចឡើងយឺត ប៉ុន្តែល្បឿននៃការបាត់តុល្យភាពភេទនៅក្នុងប្រទេស វៀតណាមកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស រីករាលដាលពីទីក្រុងទៅជនបទ និងក្នុងទូទាំង ៦ លើ ៦ តំបន់ដែនដី។ មិនត្រឹមតែខ្ជិលច្រអូសក្នុងការសំរាលកូន  និងពេញចិត្តក្នុងការសំរាលកូនប្រុសប៉ុណ្ណោះទេ គឺចំនួនប្រជាជននៃប្រទេស វៀតណាមកំពុងមានល្បឿនវ័យចំណាស់ស្ថិតក្នុងចំណោម លឿនបំផុតនៅលើពិភពលោក។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo