ធានាសន្តិសុខចរាចរណ៌នាឱកាសបុណ្ណ30/4និង1/5-tiếng Khmer 13/4/2018

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានសារទូរលេខ ស្តទីអំពីកិច្ចការបំរើតម្រូវការទៅមករបស់ប្រជាជន និងធានាសណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៌ នាឱកាសឈប់សម្រាកអំណរបុណ្ណបង្រួបបង្រួមទឹកដីទី ៣០ ខែមេសា និងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨។

យោងតាមនោះ បណ្តាក្រសួង ផ្នែក និងមូលដ្ឋាននានា ត្រូវរាយការណ៌អំពីស្ថានភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៌ក្នុងរយៈពេលឈប់សម្រាក ៤ ថ្ងៃ គឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨​ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា​ ដល់គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពគមនាគមន៌ជាតិ មុនម៉ោង ៣ ល្ងាច ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា សម្រាប់បូបសរុប និងរាយការណ៌ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី។​

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo