ទីក្រុង HCM មានការងារចំនួន 148.000 កំពុងរង់ចាំកម្មករចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ - Khmer 12/07/2018

យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលតម្រូវការធនធានមនុស្ស និងព័ត៌មានទីផ្សារការងារទីក្រុងហូជីមិញ បានដឹងថា ចាប់ពីពេលនេះដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៨ ទីក្រុងហូជីមិញ មានការងារធ្វើចំនួន 148.000 កន្លែង ដែលចាំបាច់ជ្រើសរើសកម្មករ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo