ដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគោលឡើង 1,39 លានដុង - Tiếng Khmer 15/11/2017

ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018, ប្រាក់បៀវត្សគោលនឹងកើនពី 1,3 លានដុងក្នុងមនុស្សម្នក់ក្នុងមួយខែ ឡើងចំនួន 1,39 លានដុងក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នងមួយខែ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo