ដំណើរការគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់គ្រួសារនិមួយ - Khmer 09/08/2018

ភាពខុសគ្នានៃគម្រោងនេះ ខណៈដែលចំនួនថាមពលបានមកពីគម្រោង ដែលប្រើប្រាស់មិនអស់នឹងត្រូវបានលក់ទៅឱ្យវិស័យអគ្គិសនីវិញ ជួយឲ្យប្រជាជនមិនបាច់បង់ថ្លៃភ្លើងផង និងមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមផង។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo