ជំនួយលំនៅដ្ឋានជូនអ្នកមានគុណចំពោះបដិវត្តក្នុងទូទាំងប្រទេស បានចំនួន 14.420 គ្រួសារ - Khmer 10/08/2018

ក្រសួងសំណង់ បានជូនដំណឹងថា ប៉ុន្មានខែដើមឆ្នាំ ២០១៨ តំបន់មួយចំនួន បានមានកិច្ច សហការ និងចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើននៃការសាងសង់លំនៅដ្ឋានសំនខាន់ៗ ហើយក៏បានអនុវត្តសម្រេច។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo