ខេត្ត Bình Phước ចំនួនអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមកើន ៧៩% -Tiếng Khmer 17/4/2018

ក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៨, ខេត្ត Bình Phước បន្តជាខេត្តមួយមានអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមកើនឡើងច្រើនជាងគេ ហើយនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលបម្រុងការពារ ត្រូវចុះប្រជំការងារផ្ទាល់ជាមួយខេត្តនេះ។ ហើយយោងតាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត គឺក្នុងឆ្នាំ ២០១៧, ក្នុងខេត្តទាំងមូលមាន 1.353 នាក់ត្រូវកើតជំងឺគ្រុនឈាម។ ហើយប្រការគួរឲ្យចំណាំថា ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៨, ក្នុងខេត្តមានទាំងអស់ ៧៤០នាក់ កើតជំងឺគ្រុនឈាម; គឺច្រើនជាង៤៥៧  នាក់។ បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅ ចំនួនអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមកើន ៧១,២៩%៕

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo