ក្រុមបេក្ខជនវៀតណាម ចូលរួមក្នុងពិធីប្រឡងទឹកដៃពិភពលោក - កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ 10/10/2017

ក្រសួងពលកម្ម-យុទ្ធជនពិកា និងសង្គមកិច្ច បានរៀបចំពិធីជូនដំណើរក្រុមបេក្ខជនវៀតណាម ចូលរួមក្នុងពិធីប្រឡងទឹកដៃពិភពលោកលើកទី ៤៤ ឆ្នាំ ២០១៧ បានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអារ៉ាប់រួម។

លោក Cao Văn Sâm ជាអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ និងមុខរបរ នៃក្រសួងពលកម្ម-យុទ្ធជនពិកា និងសង្គមកិច្ចបានឲ្យដឹងថា នេះជាលើទី ៥ ហើយ ដែលប្រទេសវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងពិធីប្រឡងទឹកដៃពិភពលោក។ ហើយពិធីប្រឡងទឹកដៃលើកនេះ  បេក្ខជនទាំងអស់នឹងត្រូវអនុវត្តលើបណ្តាឧបករណ៌ និងម៉ាស៊ីនទំនើបបំផុត និងអនុវត្តលើបច្ចេក វិទ្យាព័តមានទាំងស្រុង។ ការប្រឡងលើងនេះមានទាំងអស់ ១.២៥៨ បេក្ខជនចូលរួមប្រឡង មកពី ៥៨ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដី។ ហើយកាលពីពិធីប្រឡងទឹកដៃលើទី ៤៣ ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមមកពីប្រទេសវៀតណាម ទទួលបានតែមេដៃសំមរិទ្ធមួយគ្រឿង និងប័ណ្ណទទួលស្គាល់សមត្ថភាពមុរបរឆ្នើមចំនួន ៨ បណ្ណ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo