Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)

Thời gian phát sóng: 05:30 – 06:00

Nội dung: Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)