Thông tin & quảng cáo (Thông tin mua sắm)

Thời gian phát sóng: 17:45 – 18:00

Nội dung: Thông tin & quảng cáo (Thông tin mua sắm)