Thời sự VOH

Thời gian phát sóng: 05:30 – 06:00

Nội dung: Thời sự - Radio Coop-Mart Đánh thức TP