Vì thành phố có chất lượng sống tốt

Thời gian phát sóng: 17:45 – 18:15

Nội dung: Vì thành phố có chất lượng sống tốt