Sử dụng thư viện hiệu quả - Câu chuyện Giáo dục 12/10/2017

Thư viện là cầu nối giữa thông tin và người sử dụng. Thư viện là một yếu tố căn bản và quan trọng, là thước đo đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả đào tạo và không thể tách rời.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo